Oldal kiválasztása

Általnos Szerződési Feltételek

1. A Webáruház

A www.raczandras.com weboldal, ahol elsősorban tanácsadásokat és online videókurzusokat értékesít.

1.1. A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a webáruházon keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.2. A Feliratkozó
Aki a hírlevelekre feliratkozik, azaz a webáruház internetes felületén szolgáltatás megrendelésekor, vásárláskor vagy a hírlevélre feliratkozó űrlapon az ehhez szükséges adatait megadja és a feliratkozási lehetőségét ajánló jelölőnégyzetet kiválasztja.

1.3 A Fizetési portal

Barion Payment Inc.
Ha a Vásárló az online bankkártyás fizetést választja a megrendelés során, a Szolgáltató a Vásárlók nevét, országát és e-mail címét ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Vásárlók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából továbbítja a  Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest Infopark sétány 1.) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Barion Payment Zrt. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának (link: https://www.barion.com)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1. Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2. Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

Megrendelési adatok megadása
A „Megrendelési adatok” menüpont kitöltésével, a Megrendelem gombra kattintással és az ezt követő visszaigazoló e-mail elfogadásával jön létre a szerződés. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Általános jellemzők
A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3.3. Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását, módosítását a Vásárló a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés jóváhagyásának napján. A megrendelés visszavonása csak a levélküldemény feladása előtt lehetséges.

3.4. Fizetési feltételek
Belföldi és külföldi rendelés esetén a Vásárló a vásárolt áru postaköltséggel növelt ellenértékét banki előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel a Barion rendszeren keresztül a Szolgáltató bankszámlájára utalja. A szállító a könyv vételáráról számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek ellenértékét nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.
Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Szállítási módok.
A GLS és MPL futárszolgáltatók által kézbesítve. A Vásárló előre utalással vagy bankkártyával (a Barion rendszeren keresztül) fizeti a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállítás oldalon található. A Szolgáltató az ellenérték bankszámlára történő beérkezését követő munkanapon postázza a csomagot, amennyiben a vásárló hiánytalanul megadta postázási adatait.

3.6. Hírlevél
A Hírlevélre való feliratkozással (e-mail cím és név megadásával) vagy szolgáltatás megrendelésekor, vásárláskor a feliratkozási lehetőségét ajánló jelölőnégyzetet kiválasztásával a Szállító rendszeres időközönként hírlevelet küld a Vásárló vagy a Feliratkozó által megadott e-mail címre. A hírlevél a könyvek témáival kapcsolatos újdonságokról szóló cikkeket, érdekességeket, esetleg újabb ajánlatokat tartalmaz. A hírlevélről a későbbiekben bármikor le lehet iratkozni, a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen vagy a hírlevelekben található leiratkozó linkre kattintással.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

4.1. Elállási vagy felmondási jog
A Vásárlónak a csomag átvételét követő 14 napon belül elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja. Az elállás, felmondás, áru visszaküldés továbbá az e körben felmerülő felelősségi és kötelezettségi szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet határozza meg.

Jogszabályi hivatkozások:

Ektv.Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Fogy.véd.Tv.A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Grt.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
GDPRAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
InfoTv.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Postatv.”A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
Számv. tv.A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

5. Az ÁSZF hatálya

 • Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.
 • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó rendszerbe való regisztrációja megtörténik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.
 • Az ÁSZF határozatlan időre szól.
 • Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.
 • A Szolgáltató nem köteles a 4. pontban foglalt határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

6. A jogviszony megszűnése

 • A Szolgáltató rendes felmondással 90 (kilencven) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó értesítése mellett. Az értesítés e-mailben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mailcímen történik.
 • A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó a 4/6., illetve a 9. pontban írt tilalmakat és előírásokat megszegi.
 • A Felhasználó egyéb súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, azzal hogy a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, elektronikus levélben köteles felszólítani a Felhasználót a szerződésszegés megszüntetésére.

  7. A Szolgáltatás díja

 • A Szolgáltató számlát állít ki minden vásárlásról.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.
 • Bankkártyával történő fizetésnél a Felhasználó a fizetőoldalon a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez a PayPal fizetési oldalán meg kell adni a terhelendő bankkártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak engedélyezésre a Szolgáltatás használata. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató számlát állít ki, mely a sikeres megrendelést igazoló oldalról letölthető, illetve azt Szolgáltató e-mailen eljuttatja Felhasználónak. A Szolgáltató a Szolgáltatás internetes oldalain kínált Szolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az áfa összegét tartalmazzák.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott letöltéssel kapcsolatos tranzakció akkor teljesül, amikor a Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette.

8. Szavatosság, felelősség, korlátozás

 • A Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.
 • A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de – különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában – nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A Szolgáltatás internetes oldala, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az oldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltatás felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, a fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó internetes oldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal részbeni vagy teljes megszüntetésére a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Szolgáltatások eltávolítására is a Szolgáltatás honlapjáról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Szolgáltatás visszavonásra kerül, a Szolgáltatás további felhasználására nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles a felhasználhatóság feltételeit lehetővé tenni.
 • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Szolgáltatások díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.
 • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Szolgáltatás használatából, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
 • A Felhasználót a jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó jelszóval kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 • A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlapon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

9. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok

 • A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szerez az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Szolgáltatásra vagy bármely Szolgáltatásban megtestesült tartalomra, képi anyagra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának, illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára.
 • A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Szolgáltatásokra vagy bármely Szolgáltatásban megtestesült tartalomra, képi anyagokra, hangfelvételekre, kísérőzenékre, grafikákra vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagokra vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan.
 • Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.
 • A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Szolgáltatást vagy a szolgáltatásban megtestesült tartalmat, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.
 • A Felhasználó használatot követően nem digitalizálhatja újra egyik Szolgáltatásban megtestesült tartalmat sem, és nem töltheti fel ezeket a tartalmakat az internetre. A Felhasználó nem használhatja ezeket a tartalmakat semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása oktatási tevékenységhez, filmhez).
 • A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen ÁSZF-ben szereplő “elad”, “vesz”, “megrendel” vagy “vásárol” szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Szolgáltatást vagy bármely a Szolgáltatásban megtestesült tartalmat.
 • A Szolgáltatás megvásárlása nem jelenti a Szolgáltatással kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását.
 • A Felhasználó a Szolgáltatásban megtestesült tartalmakat korlátlan alkalommal lejátszhatja.

10. Vásárlástól való elállás joga

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint Felhasználót a vásárlás időpontjától számított nyolc (8) munkanapon belül megilleti a vásárlástól való elállás joga, amennyiben ezidő alatt nem kezdte meg a Szolgáltatás használatát.

11. Vis Maior

 • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

12. Védjegy és szerzői jogok

 • A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A megjelölések és a Szolgáltatás internetes oldalain elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg.
 • A Felhasználó által a Szolgáltatás internetes oldalainak használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

13. Záró rendelkezések

 • A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.
 • Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
 • A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Felhasználó értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerzői jogi nyilatkozat A www.raczandras.com honlapon megjelenő tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Rácz András mint a honlap és A www.raczandras.com üzemeltetője kijelenti, hogy a Szolgáltatás internetes oldalain megjelenő, szerzői jogi védettség alatt álló hanganyagokat és képi anyagokat jogtulajdonosként, vagy a vele szerződésben lévő harmadik fél által ráruházott jogánál fogva használja. Minden egyéb, az oldalon megjelenő tartalom Rácz András tulajdonában álló szellemi terméknek minősül mind egyedileg, mind összességében.
A www.raczandras.com Felhasználói a Szolgáltatás megvásárlásával korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szereznek az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően és elfogadják az Általános Szerződési Feltételek ide vonatkozó (9. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok) pontját.
Rácz András előzetes (nem kizárólagos és nem átruházható) írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap látogatója a www.raczandras.com oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de ahhoz nem járul hozzá, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye, azokat többszörözze vagy elektronikus adattárban tárolja. Az oldalon található tartalmak bármely más felhasználásához Rácz András hozzájárulása szükséges.